Search

Gratis verzending door heel Nederland vanaf € 60,- 

Zeer scherpe prijzen voor koptelefoons en zenders

De beste Silent Disco koptelefoons op de markt

Te huur in ieder gewenst aantal

Algemene voorwaarden & Privacy beleid

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
Verhuurder : PartyZaan V.O.F.  websites: www.lichtengeluidverhuurzaandam.nl / www.partyzaan.nl / www.blacklightsport.nl / www.silentdisco-company.nl;

Huurder : Iedere (potentiële) wederpartij van verhuurder;
Overeenkomst : De mondelinge / schriftelijke bevestiging door verhuurder van een bestelling, dan wel de aanvaarding door huurder van de niet herroepen offerte van de verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur of leveringsbon.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van verhuurder en op iedere overeenkomst tussen verhuurder en huurder, behoudens en voor zover door verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes
De door verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4 Huurprijs
4.1 Licht & Geluid apparatuur en accessoires: alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW, exclusief transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.
4.2 Voor het bezorgen en/of afhalen van huurmaterialen worden transportkosten in rekening gebracht, vastgesteld door de kilometerafstand tussen verhuurder en de plaats van bestemming, plus terugreis, vermenigvuldigd met de geldende kilometervergoeding.

Artikel 5 Betaling, verzuim,  annulering en eigendomsbehoud
5.1 Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen, waaronder emballage, dient contant te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen, voor zover de op grond van artikel 7 te betalen borgsom niet toereikend is. Ontvangt de huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling per bank geschieden.
5.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de verhuurder. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum.
5.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van verhuurder op de huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten, totdat de huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surséance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) huurder zijn de verplichtingen van huurder onmiddellijk opeisbaar.
5.4 Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de huurder. In dat geval is de huurder een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 125,00). Indien verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.5 Door de huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.
5.6 Indien de huurder 15 werkdagen of langer voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen annuleert, bedragen de annuleringskosten 25% van de huurprijs. Tussen 15 en 10 werkdagen voor de dag van ter beschikkingstelling bedragen de annuleringskosten 40% van de huurprijs. Binnen 9 werkdagen of korter bedragen de annuleringkosten 75% van de huurprijs. Bij annulering op de dag van ter beschikkingstelling zelf blijft de gehele huurprijs verschuldigd.
5.7 PartyZaan V.O.F. behoudt de eigendom van alle door hem geleverde zaken. De huurder is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van PartyZaan te bewaren. PartyZaan is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de huurder aanwezig zijn, terug te nemen indien huurder niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De huurder zal PartyZaan te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van PartyZaan.

Artikel 6 Uitvoering
6.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de huurder de huurmaterialen op het afleveradres van verhuurder af te halen. Legitimatie dient te geschieden met een geldig legitimatiebewijs. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag.
6.3 Indien is overeengekomen dat de verhuurder de huurmaterialen bezorgt dan zullen deze worden afgeleverd op de door de huurder opgegeven plaats van bestemming op de werkplek. Onder werkplek wordt verstaan, de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de voertuigen van verhuurder, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand. Moeten de materialen niet op de begane grond geleverd worden, dan dient er een lift aanwezig te zijn. Onze materialen zijn vaak niet te tillen. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht.
6.4 De huurder is verplicht de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan de huurder bij de aflevering van de goederen zijn overhandigd dan wel besproken, te behandelen.
6.5 De huurder mag geen veranderingen aan de gehuurde zaken aanbrengen.
6.6 De gehuurde zaken mogen niet worden onderverhuurd of ter beschikking worden gesteld aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Artikel 7 Borg
Huurder is aan verhuurder een borg verschuldigd, welke door de verhuurder wordt vastgesteld. De borg wordt verrekend met de kosten die voortvloeien uit de verplichtingen van artikel 5.1, 6.3 en 10.3 van deze algemene voorwaarden. De borg minus eventuele te verrekenen kosten wordt binnen 10 werkdagen na inleveren huurmaterialen terugbetaald.

Artikel 8 Verzekeringen
De licht en geluidapparatuur en accessoires zijn tijdens bezit van huurder niet door verhuurder verzekerd. Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. Transport-, brand- en stormschade komen ook voor rekening van huurder.

Artikel 9 Reclames
9.1 De door verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
9.2 De huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. Verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorts is verhuurder nimmer aansprakelijk voor enige door huurder geleden vervolgschade ingeval van gebreken aan het gehuurde. De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.
10.2 Schade/verlies aan licht en geluid apparatuur en accessoires in welke vorm dan ook zijn voor rekening van de huurder. Verhuurder zal alle kosten van onderdelen, als ook gemaakte uren, transportkosten en overige volledig doorberekenen aan huurder. Let op dat alle ontbrekende materialen als gevolg van verduistering, diefstal of verlies in welke vorm dan ook zullen worden doorberekend tegen nieuwprijs. Deze ontbrekende materialen zullen wij om verdere schade en kosten te voorkomen direct factureren en vervangen.
10.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen waaronder emballage is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van verhuurder door verhuurder vastgesteld. De telling door de verhuurder is voor partijen bindend.
10.4 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van huurder.

Artikel 11 Letsel
11.1 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enig letsel van welke aard ook, door welke toeval of ongeval dan ook, aangebracht door de gebruikers / huurders of genodigden voor, tijdens of na de overeenkomst.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer (waaronder ook gladheid door neerslag, ijzel), vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van verhuurder van de overeenkomst benodigde zaken of diensten.
12.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
12.3 Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Ontbinding
Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
– huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens verhuurder voldoet;
– na sluiting van de overeenkomst aan verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden verhuurder goede grond geven te vrezen dat huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 14 Geschilbeslechting en Rechtskeuze
Elk geschil tussen verhuurder en huurder zal, in geval de Rechtbank bevoegd is, in eerste instantie worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
Op elke overeenkomst tussen verhuurder en huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Privacy en AVG Wetgeving

PartyZaan is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens

Heb je het gevoel dat wij jouw persoonsgegevens niet op de juiste manier verwerken of heb je andere privacy gerelateerde vragen, dan kun je altijd contact opnemen via onderstaande gegevens:

PartyZaan VOF
Kleine Tocht 33
1507 CA Zaandam
075-6142342
Contact@partyzaan.nl

Welke persoonsgegevens we verwerken en waarom we die verzamelen

PartyZaan verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Vast en/of mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Handtekening
 • Bedrijfsnaam (indien zakelijke klant)
 • KvK-gegevens (indien zakelijke klant)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

PartyZaan verwerkt jouw persoonsgegevens om de door jouw gemaakte offerte/bestelling, die je middels het contactformulier, per e-mail of telefonisch doorgeeft, compleet te maken. Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een offerte/bestelling
 • Het laten accorderen van een offerte/bestelling
 • Nadere (aanvullende) informatie opvragen, zoals een afleveradres en tijden
 • Het daadwerkelijk uitvoeren van onze diensten
 • Betalingen via iDEAL of automatische incasso
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor reclamedoeleinden en versturen geen nieuwsbrieven.

Hoe lang we de gegevens bewaren

PartyZaan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Hoe wij je persoonsgegevens verwerken

PartyZaan gebruikt verschillende (deels geautomatiseerde) systemen en programma’s om jouw persoonsgegevens te verwerken, namelijk:

 • Rentman verhuursoftware (vanaf 1-1-2018)
 • Wiversoft verhuursoftware (tot 31-12-2017)
 • Duocast webhosting
 • Microsoft Outlook e-mail

Via de webhosting van www.PartyZaan.nl krijgt PartyZaan een ingevulde bestelling/offerte opgestuurd naar het algemene e-mailadres contact@partyzaan.nl. Een verwerkersverantwoordelijke van PartyZaan zal deze gegevens vervolgens verwerken in de Rentman verhuursoftware. PartyZaan stelt altijd een verwerkersovereenkomst op met medewerkers die deze gegevens verwerken.

Delen van persoonsgegevens met derden

PartyZaan verwerkt jouw persoonsgegevens in de verhuursoftware van Rentman, op ons eigen beveiligde account. Met Rentman hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Deze is te benaderen via deze link: https://rentman.io/en/terms-and-conditions#dpa

Tevens gebruikt PartyZaan voor het analyseren van bezoekersgedrag op de website van Google Analytics. Wij hebben met Google Analytics ook een verwerkersovereenkomst gesloten.

Deze is te benaderen via deze link: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere derde partijen dan bovengenoemde zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Cookiebeleid

PartyZaan gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je ingevulde bestelling. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie raden wij je aan de Help-sectie van de browser te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@partyzaan.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. PartyZaan zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PartyZaan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben onder andere geëncrypte certificaten op onze websites geïmplementeerd, zodat jij veilig kan surfen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@partyzaan.nl.

Klachten over ons privacy beleid

PartyZaan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens

BEL DIRECT